Competència deslleial, compte que vénen corbes!

Poc a poc, sense pressa però sense pausa, la legislació es va posant a to pel que fa a Internet. Davant de nous reptes, el legislador, tot i que amb retard, va ajustant el dret a les conductes que necessiten regulació. I aquest és el cas amb el nou Reial Decret-Llei 24/2021 que, entre altres coses, introdueix noves mesures per prohibir la publicitat encoberta en xarxes socials i evitar les  ressenyes falses en els béns o serveis en la venda a través de Internet.

El Decret, que transposa diverses directives de la Unió Europea, modifica tant la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris com la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial. Les modificacions entraran en vigor el 28 de maig de 2022, a excepció de l’apartat setzè de l’article 82 relatiu a les dades personals del consumidor o usuari, l’entrada en vigor del qual està prevista per a l’1 de gener de 2022.

Pel que fa a la primera, defensa de consumidors i usuaris, s’afegeixen dos nous apartats a l’article 20, relatiu a la Informació necessària en l’oferta comercial de béns i serveis. El primer fa referència a nous requisits de transparència en els motors de recerca ja que serà obligat facilitar els criteris que s’han tingut en compte per posicionar els resultats i la seva rellevància. La informació ha de mostrar-se junt als propis resultats.

El segon es refereix a les ressenyes i indica que s’haurà de informar al consumidor si es garanteix que han estat fetes per compradors validats del producte i cal explicar com es processen.

Quan a les modificacions en la Llei de Competència Deslleial es reforma l’article 26 que fa referència a les Pràctiques comercials encobertes. A partir d’ara ho seran aquelles que no especifiquin que es tracta  d’un contingut publicitari les  informacions destinades a promocionar un producte o servei pagant l’empresari o el professional encarregat de la promoció. I en l’article següent, s’afegeixen com pràctiques enganyoses afegir ressenyes de consumidors i usuaris sense garantir que són reals o contractar a tercers per incloure valoracions de consumidors falses amb la finalitat de promocionar productes o serveis.

En definitiva, més mesures de seguretat per augmentar la protecció del consumidor a Internet. Moltes vegades, per presses o perquè prenem decisions veient la informació en el mòbil, els consumidors i usuaris estan desemparats i s’equivoquen amb conseqüències imprevisibles. I a les empreses i als professionals de la promoció enviar-los el missatge de que, a banda de complir amb la legislació vigent, convé que vagin desestimant pràctiques que contradiuen la bona fe imprescindible per el tràfic comercial pròsper.

Com sempre, ¡Cuideu-vos!

Compartir

PROTEGIM LA TEVA REPUTACIÓ DIGITAL

Què sap Internet de tu?

Altres articles